Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

Thuốc ký sinh trùng dạng dung dịch tiêm, bột

AZ.FERINA

Phun diệt: Ruồi, muỗi, khiến gián, bọ chét, ve, bét, mối, mạt gà, bọ gậy...

Xem sản phẩm

AZ.DIAZURIL

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIA.SBA 30%

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIACOX

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIACOX TOLTRAL

Đặc trị các loại cầu trùng trên gia cầm

Xem sản phẩm

VIACOCCID

Đặc trị cầu trùng

Xem sản phẩm

VIATOX

Diệt sạch ngoại ký sinh Khử mùi hôi hữu hiệu

Xem sản phẩm

VIAMECTIN 25

Đặc trị, nội và ngoại ký sinh trùng

Xem sản phẩm

AZ MONOTHOXIN

Đặc trị : KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU GIA CẦM, BỆNH ĐẦU ĐEN

Xem sản phẩm