Nhóm thuốc điều tiết sinh sản hormones

Nhóm thuốc điều tiết sinh sản hormones

AZ.OXYTOCIN

Hỗ trợ sinh sản cho gia súc

Xem sản phẩm