Nhóm thuốc điều tiết sinh sản, kiểm tra viêm vú

THUỐC THÚ Y VIA-CMT
THUỐC THÚ Y VIA-CMT
DUNG DỊCH KIỂM TRA VIÊM VÚ BÒ SỮA
THUỐC THÚ Y – AZ.OXYTOCIN
THUỐC THÚ Y – AZ.OXYTOCIN
HỖ TRỢ SINH SẢN CHO GIA SÚC (THÚC ĐẺ, KÍCH SỮA, TRỊ LIỆT TỬ CUNG, LÀM SẠCH TỬ CUNG SAU SINH)