Thuốc kí sinh trùng dạng tiêm, bột

THUỐC THÚ Y VIATOX
THUỐC THÚ Y VIATOX
DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI
THUỐC DIỆT RUỒI
THUỐC DIỆT RUỒI
THU HÚT MẠNH - DIỆT RUỒI NHANH HIỆU LỰC TỨC THÌ - TÁC DỤNG KÉO DÀI
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
THUỐC THÚ Y AZ.FASCIOLIS
TẨY SẠCH SÁN LÁ GAN, SÁN LÁ DẠ CỎ, SÁN DÂY, CÁC LOẠI GIUN TRÒN, CẢ DẠNG ẤU TRÙNG VÀ TRƯỞNG THÀNH KÝ SINH Ở TRÂU, BÒ, DÊ, CỪU
THUỐC THÚ Y VIATOX 300
THUỐC THÚ Y VIATOX 300
DIỆT TRỪ CÁC LOẠI CÔN TRÙNG GÂY HẠI NHƯ VE, CHẤY, RẬN, BỌ CHÉT, BÉT, MÒ, RỆP, RUỒI, MUỖI, KIẾN, GIÁN
THUỐC THÚ Y DAMONG SPRAY (TRỊ NHIỄM TRÙNG DA, CHÂN, MÓNG)
THUỐC THÚ Y DAMONG SPRAY (TRỊ NHIỄM TRÙNG DA, CHÂN, MÓNG)
ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG DA, CHÂN, MÓNG, VẾT THƯƠNG HỞ ĐẶC TRỊ NHIỄM TRÙNG DA
THUỐC THÚ Y DAMONG SPRAY (TRỊ NẤM DA, MÓNG)
THUỐC THÚ Y DAMONG SPRAY (TRỊ NẤM DA, MÓNG)
ĐẶC TRỊ NẤM DA, MÓNG TRÊN BÒ, DÊ, CỪU, THỎ
THUỐC THÚ Y – VIA LEVASOL
THUỐC THÚ Y – VIA LEVASOL
TẨY SẠCH CÁC LOẠI GIUN KÝ SINH
THUỐC THÚ Y – ALBEN FORTE
THUỐC THÚ Y – ALBEN FORTE
ĐẶC TRỊ SÁN DÂY, SÁN LÁ, GIUN CÁC LOẠI VÀ DIỆT ẤU TRÙNG
THUỐC THÚ Y – DAISUMO
THUỐC THÚ Y – DAISUMO
ĐẶC TRỊ BỆNH ĐẦU ĐEN, KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU
THUỐC THÚ Y – VIA.COCCID
THUỐC THÚ Y – VIA.COCCID
ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CẤU TRÙNG TRÊN GIA CẦM VÀ THỎ.
THUỐC THÚ Y – VIACOX TOLTRAL
THUỐC THÚ Y – VIACOX TOLTRAL
ĐẶC TRỊ CÁC LOẠI CẦU TRÙNG
THUỐC THÚ Y – VIAMECTIN 25
THUỐC THÚ Y – VIAMECTIN 25
ĐẶC TRỊ GIUN, VE, GHẺ, BỌ CHÉT