Thuốc thủy sản cho tôm

THUỐC THỦY SẢN VAQ.MAXFLO 50
THUỐC THỦY SẢN VAQ.MAXFLO 50
ĐẶC TRỊ BỆNH GAN TUỴ, PHÂN TRẮNG TRÊN TÔM
THUỐC THỦY SẢN VAQ.AMOX 50S
THUỐC THỦY SẢN VAQ.AMOX 50S
ĐẶC TRỊ CÁC BỆNH DO VI KHUẨN VIBRIO GÂY RA
THUỐC THỦY SẢN VAQ.MAXFLO 33
THUỐC THỦY SẢN VAQ.MAXFLO 33
ĐẶC TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG, CHẾT SỚM, GAN TUỴ TRÊN TÔM
THUỐC THỦY SẢN VAQ.OXYTETRA 500
THUỐC THỦY SẢN VAQ.OXYTETRA 500
ĐẶC TRỊ THỐI ĐUÔI, LỞ LOÉT, TUỘT NHỚT
THUỐC THỦY SẢN VAQ.FLOR
THUỐC THỦY SẢN VAQ.FLOR
ĐẶC TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG, CHẾT SỚM TRÊN TÔM
THUỐC THỦY SẢN VAQ.DOXY 50S
THUỐC THỦY SẢN VAQ.DOXY 50S
ĐẶC TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG, PHÁT SÁNG TRÊN TÔM
THUỐC THỦY SẢN VAQ.SUL-TRI
THUỐC THỦY SẢN VAQ.SUL-TRI
PHÒNG VÀ TRỊ BỆNH PHÂN TRẮNG, VÀNG GAN, PHÁT SÁNG TRÊN TÔM
THUỐC THỦY SẢN VAQ.ALBENZOL
THUỐC THỦY SẢN VAQ.ALBENZOL
XỔ SẠCH GIUN SÁN - AN TOÀN, KHÔNG GÂY SỐC
THUỐC THỦY SẢN VAQ.BENZOL MAX
THUỐC THỦY SẢN VAQ.BENZOL MAX
SIÊU ĐẬM ĐẶC - XỔ SẠCH GIUN SÁN - AN TOÀN, HIỆU QUẢ
THUỐC THỦY SẢN VAQ.PRACIDIN
THUỐC THỦY SẢN VAQ.PRACIDIN
ĐẶC TRỊ NỘI, NGOẠI KÝ SINH TRÙNG PHỔ RỘNG
THUỐC THỦY SẢN VAQ.MECTIN
THUỐC THỦY SẢN VAQ.MECTIN
ĐẶC TRỊ NỘI, NGOẠI KÝ SINH TRÙNG
THUỐC THỦY SẢN VAQ.LEVASOL
THUỐC THỦY SẢN VAQ.LEVASOL
PHÒNG VÀ TẨY GIUN SÁN HIỆU QUẢ